استفاده از هنر خیابانی برای تغییر ظاهر شهر در بلژیک

هنر خیابانی که زمانی غیر قانونی و یکی از عوامل ویرانگری ساختمان ها و ظاهر شهر محسوب می شد اکنون به یکی از هنرهای رایج در آمده و حتی خیلی از شهرهای بزرگ هنرمندان را استخدام می کنند تا برای فضای عمومی نقاشی های بزرگ و رنگارنگ خلق کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/belgium-street-art/4027295.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *