تنش اعراب و اسراییل تا مقابله با نفوذ منطقه ای ایران، دو بال بحران خاورمیانه

رونن برگمن روزنامه نگار و مولف کتاب تاریخ محرمانه سوءقصدهای طراحی شده اسراییل که به زودی منتشر خواهد شد معتقد است که افراط گرایان شیعه و سنی همواره به واسطه تنش موجود میان اعراب و اسراییل، موفق به یارگیری شده اند ولی مشکلات اعراب با ایران بعنوان عامل اصلی بحران خاورمیانه را نمی توان از نظر دور داشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/new-horizon-ronen-bergman/4026656.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *