نگاهی به مطبوعات: مراکز نظامی مشکوک به فعالیت هسته ای در ایران

مراکز نظامی مشکوک به فعالیت هسته ای در ایران، موضع دموکرات ها در کنگره در برابر برجام و پیامدهای عدم تصدیق توافق هسته ای ایران موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4066083.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *