هوشمند میرفخرایی: مهمترین اقدام آمریکا بعد از آزادی رقه، پاکسازی و مین‌روبی است

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *