روش درمانی ژنتیک برای سرطان در آمریکا

در آمریکا پزشکان به صورت روزافزون، از طرح های انفرادی درمان، برای معالجه تومور های سرطان استفاده می کنند. طرح انفرادی درمان نیازمند شناسایی ترتیب و توالی ژن های فرد بیمار و تعیین دارو بر مبنای آن است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/new-cancer-treatment/4085969.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *