رژه روز مردگان در مکزیک همزمان با هالووین

رژه در روز مردگان مکزیک از سنت های مرسوم این کشور نیست ولی از سال گذشته بخشی از مراسمی شده است که به گفته سازمان دهندگانش راهی است بهتر برای معرفی این جشن قدیمی به جهانیان.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/day-of-dead-mexico-parade/4094109.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *