آیا تنش‌های بارسلون نشانه‌ای از شکست تجربه اتحادیه اروپاست؟

تحولات جاری در اتحاديه اروپا از جدايی بريتانيا معروف به «برگزيت» گرفته تا انتخابات اتريش و آلمان و اکنون آنچه در اسپانيا می گذرد برای تحليلگران اين پرسش را بوجود آورده که آيا عمر اتحاديۀ اروپا به سر آمده؟
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/europe-after-catalonia/4095653.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *