افشای یک مزاحمت جنسی موجب برکناری وزیر دفاع بریتانیا شد

استعفای ناگهانی مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در پی اتهام رفتاری ناشایست با واکنش های گسترده ای از سراسر جهان روبرو شده است. آقای فالون این هفته برای اینکه پانزده سال پیش دستش را روی زانوی یک خبرنگان زن گذاشته بود عذرخواهی کرد اما گفت هیچگاه در این باره مورد تحقیق و تعقیب نبوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/britain-harassment-reax/4097018.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *