نمایشگاهی از آثار فاخر هنری که در زمان آلمان نازی قرار بود نابود شود

یک کلکسیون آثار هنری زمان آلمان نازی در دو موزه هنری برن سویس و بن آلمان به معرض نمایش گذاشته شده است.برخی از این آثار که کارهای پیکاسو ماتیس و شاگال در میان آن ها دیده می شوند توسط هیلدبراند گرلیت دلال آلمانیِ آثار هنری جمع آوری شده بود و در سال ۲۰۱۲ در آپارتمان پسرش کشف شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/nazi-art-exhibits/4097025.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *