تجمع هواداران حفاظت از محیط زیست در آلمان و اعتراض به استفاده زغال سنگ

هزاران نفر از طرفداران حفاظت از محیط زیست در شهر بن آلمان، در اعتراض به استفاده گسترده از زغال سنگ برای تولید برق در آن کشور، دست به تظاهرات زدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-climate-demo/4100046.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *