تشکیل یک گروه کُر ۳۰۰ نفره از کودکان فقیر لبنان و پناهندگان سوری و فلسطینی

سلیم سحاب، موسیقیدان شهیر مصری و رهبر اپرای قاهره یک گروه کُر ۳۰۰ نفره از کودکان فقیر لبنان و پناهندگان سوری و فلسطینی آن کشور تشکیل داده و می گوید قدرت صدای آنها مرزهای سیاسی و قراردادی را پشت سر خواهد گذاشت و به صلح و یگانگی خواهد انجامید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lebanon-choir/4100072.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *