نمایشگاه فناوری لندن به نام «اتاق شیشه ای»: زندگی خصوصی ما در معرض عموم

فناوری های مدرن امروزه زندگی را راحت کرده و درهای بسیاری را برای انسان گشوده است. یک نمایشگاه فناوری در لندن به نام «اتاق شیشه ای» نگاهی دارد به این که چگونه این فناوری ها زندگی شخصی و حریم خصوصی ما را در معرض دسترس عموم قرار می دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/intrusive-tech-exhibit/4100069.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *