شبیه سازی جنگ داخلی آمریکا برای نسل جدید

بیش از ۱۵۰ سال از جنگ داخلی آمریکا می گذرد. برخی از آمریکاییان برای حفظ تاریخ این کشور در یکی از میدان های نبرد نیروهای شمال و جنوب آن جنگ داخلی را شبیه سازی می کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-civil-war-/4101711.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *