نگاهی به موج بازداشت‌های اخیر در عربستان؛ چهره های مشهوری که بازداشت شدند

عربستان سعودی صحنه تصفیه های گسترده ایست که توقیف یازده شاهزاده و ده ها وزیر فعلی و سابق بخشی از آن است. بنا به گزارش ها، این بازداشت ها در «چارچوب مبارزه با فساد» انجام گرفته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-/4101713.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *