اعتراضها به نادیده گرفتن تغییرات آب و هوایی در جهان

شهر بن در آلمان در حال حاضر ميزبان نشستی دو هفته ای برای بحث در زمينۀ چگونگی اجرای توافقنامۀ اقليمی پاريس است که در سال ۲۰۱۵ در فرانسه به امضای بيش از يکصد کشور جهان رسيد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-climate-/4103539.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *