مذاکرات هند و ایران برای بروزرسانی تاسیسات بندر چابهار

هند به گونه ای محتاطانه سرگرم گفتگو با ایران برای احداث تاسیساتی بندری در چابهار در جنوب شرقی ایران است. آمریکا می گوید، سد راه هیچ پروژه ای نمی شود که منافع مردم ایران را در برداشته باشد اما باهرگونه پروژه ای که منافع آن به سپاه پاسداران برسد مخالفت خواهد کرد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-india/4103547.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *