اشاره به ایران در جلسه کمیته منتخب امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

کمیته منتخب امور خارجی مجلس نمایندگان در مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا امروز با شرکت چند کارشناسِ برنامه های تقویت دمکراسی و روند انتخابات آزاد و ترویج حکومت‌داری دمکراتیک و جوامع آزاد مدنی در خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل جلسه داد. گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shahla-arasteh/4104995.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *