نگاهی به مطبوعات: سفر آسیایی رییس جمهوری آمریکا

سفر آسیایی رییس جمهوری آمریکا، موضع واشنگتن در برابر تهران و پیامد استعفای نخست وزیر لبنان موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4105003.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *