برنده و بازنده انتخابات سه شنبه ۷ نوامبر در ایالات ویرجینیا و نیوجرسی چه کسانی بودند

۳شنبه رای دهندگان آمریکایی برای شرکت در انتخابات برخی فرمانداریها، شهرداری ها و کرسیهای شوراهای شهر و همچنین برخی کرسیهای کنگره به پای صندوقهای رای رفتند. یکی از مهمترین
کرسی هائی که دمکراتها بیش از حد به آن نیاز داشتند فرمانداری ایالت ویرجینیا بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/es-elections-and-transgender-legislator/4106339.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *