کاخ سفید از جامعه جهانی خواست به حمایت تسلیحاتی ایران از شورشیان حوثی اعتراض کند

کاخ سفید از سازمان ملل می خواهد ضمن بررسی نقش حکومت ایران در بحران یمن، رژیم تهران را بخاطر آنچه ستیزه جویی ایران و نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می نامد، مورد پرسش و اعتراض قرار دهد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-yemen/4106595.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *