آیا افغانستان می‌تواند کشت زعفران را جایگزین تریاک کند؟

کشاورزان افغان و بازرگانان در شهر غربی هِرات امیدوارند که کشت زعفران بتواند جایگزینی برای تولید محصول تریاک در این کشور باشد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghaniatan-saffron/4107995.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *