استفاده از حشره قرمزدانه مکزیکی در نقاشی‌های اساتید دوره رنسانس

موزه هنرهای زیبا شهر مکزیکو سیتی میزبان نمایشگاهی است که یک مورد مشترک در بسیاری از نقاشیهای اساتید دوران رنسانس را مد نظر دارد: حشره قرمزدانه مکزیکی.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mexico-art/4108321.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *