نگرانی درباره عواقب اقتصادی بازداشت‌های صورت گرفته در عربستان

مبارزه با فساد در عربستان سعودی که توسط ولیعهد آن کشور به اجرا گذاشته شده است چند عضو خانواده سلطنتی را نیز در بر گرفته است. از آنجا که بسیاری از آنان سرمایه گذارانی عمده هستند نگرانی هائی در مورد عواقب اقتصادی این پاکسازی بوجود آورده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-crackdown/4109873.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *