آمریکائیان شرکت کننده در کنفرانس آلمان بر پایبندی به پیمان اقلیمی پاریس تاکید کردند

هیاتی از آمریکائیان فعال در حفظ محیط زیست روز شنبه ۲۰ آبان با شرکت در کنفرانسی که سازمان ملل متحد در آلمان برای بحث و بررسی درباره تغییرات جوی تشکیل داده است بر پایبندی به پیمان اقلیمی پاریس تاکید گذاشتند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-cop/4111036.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *