استعفای سعد حریری لبنان را در مسیر بحران اقتصادی قرار داده است

استعفای سعد حريری، نخست وزير لبنان اين کشور کوچک را که پس از بحران های پی در پی، در حال ترميم اقتصاد در هم شکستۀ خود بود، به جايی رسانده که برای نخستين بار در مسير تزريق پول به ساختار اقتصادی خود گام بر می دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/lebanon-economy/4110896.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *