پاپ از کوتاهی بشر در نادیده گرفتن گرمایش کره زمین انتقاد کرد

پاپ فرانسیس می گوید کوته بینی های بشر در گرمایش کره زمین بخصوص در بالارفتن سطح آب در دریاها نقشی اساسی دارد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/vatican-pacific-islands/4111025.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *