مخالفت تلویحی عضو دولت اسرائیل با هماهنگی آمريکا و روسيه برای پايان دادن به بحران سوريه

کابينۀ اسرائيل امروز حامل دو پيام بزرگ برای همسايگان منطقه‌ای خود بود؛ وزير هماهنگی منطقه‌ای اسرائيل در مصاحبه با خبرنگاران گفت مذاکرات برای توافق در سوریه نظر اسرائيل را برای جلوگيری از نزديک شدن ايران و حزب الله به مرزهای مشترک خود با سوريه تأمين نمی‌کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-cabinet-meddle-east/4111860.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *