بررسی وقایع ایران در نشریات انگلیسی زبان؛ از زلزله کرمانشاه تا سرنوشت توافق با توتال

زلزله ویرانگر کرمانشاه، احتمال لغو توافق توتال با ایران، امکان تحرک دیپلماتیک بی سابقه بریتانیا علیه تهران و موضع کنگره آمریکا در برابر جنگ یمن موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-press-review/4114918.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *