سرگردانی صدها مسافر بعد از فعالیت دوباره آتشفشان بالی

فعالیت آتشفشان آگانگ در جزیره بالی ادامه دارد و زندگی ساکنان جزیره و توریست هایی که قصد خروج از بالی را دارند اما در تنها فرودگاه بین المللی جزیره گرفتار شده اند با چالش مواجه کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/bali-volcano/4140312.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *