استفاده از «ابر اطلاعاتی» تلفن و کامپیوتر ارزان است، اما امن نیست

ابر اطلاعاتی به همگان اجازه می دهد در صورت دسترسی به اینترنت داده های خود را در آن ذخیره کنند. ابر اطلاعاتی ارزان و مفید است ولی ذخیره اطلاعات در آن به امنی کامپیوتر و تلفن شخصی نیست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/cloud-clothing/4143796.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *