ربات ها در خدمت فیزیوتراپی

متخصصان ایتالیایی موفق به ساخت رباتی شدند که به فیزیوتراپیست ها کمک می کند تا طرح درمانی مناسب هر بیمار را بصورت دقیق و جداگانه تدوین کنند. فیزیوتراپی در مجموع، جزء مهمی از درمان بیماران استخوانی- مفصلی و عصبی- عضلانی است، اما باید برای هر بیمار دستور معین و منطبق با نیازهای او فراهم کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/fitness-robot/4146655.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *