مشکلات آوارگان در مرز میانمار و تایلند

بنا به گزارشها، به موازات توسعۀ رو به رشد ميانمار در سايۀ افزايش سرمايه گذاری های خارجی، از شمار اعانه دهندگان بين المللی به تدريج کاسته شده و ساکنان اردوگاه های آوارگان بويژه در مرز مشترک ميانمار و تايلند را با مسائل و مشکلات زيادی رو به رو کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/myanmar-refugee-camp-cut-backs/4146539.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *