منافع سرما برای سلامتی

نتیجه یک پژوهش مشترک در آمریکا، کانادا و اروپا نشان داده است که سرما و تغییرات آب و هوایی زمستان، به رغم آنکه طرفداران کمی دارد، منافع زیادی برای سلامتی دارد. محققان، بررسی اثر سرما را بر جسم و روان بصورت جداگانه انجام داده و نتایج را در ژورنال معتبر طب خانواده منتشر کردند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4146658.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *