۲۵ سالگی پیامک

فرستادن و دریافت پیامک یکی از ساده ترین راه های برقراری ارتباط انسان مدرن است . تاریخچه این فناوری به ۲۵ سال پیش بازمیگردد . یک مرد بریتانیایی که اولین پیامک را در جهان فرستاده از تجربه تاریخی خود سخن می گوید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/sms-canada-britain/4147289.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *