مرگ علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن تایید شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/yemen/4148755.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *