تلاش برای کاهش گاز متان تولید شده توسط گاوها

یکی از بدترین گازهای گلخانه ای، متان است، گازی که بیش از دی اکسید کربن به اتمسفر زمین لطمه وارد می کند. بخش قابل توجهی از گاز متان را گاوهای اهلی تولید می کنند. دانشمندان درصدد یافتن راههایی هستند که از تولید گاز متان در گاوداری ها و در نتیجه گرمایش زمین بکاهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/low-emission-cattle/4150323.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *