بودحه آمریکا برای «ماموگرافی» سه بعدی ۱۶۵ هزار زن در کشور

انستیتو ملی بهداشت آمریکا، یک پژوهش سراسری را به منظور بررسی کارآیی و اثر بخشی ماموگرافی سه بعدی، آغاز کرد. در جریان این تحقیق پر هزینه، ۱۶۵ هزار زن در سراسر آمریکا، تا سال ۲۰۲۵ و حداقل به مدت پنج سال از نظر سرطان پستان مورد بررسی قرار می گیرند.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4153454.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *