نمایشگاه برلین برای تازه‌ترین اپ‌های تلفن و ابزارهای هوشمند

نمایشگاه «تک کرانچ» برلین امسال صحنه نمایش آخرین فناوری ها از جمله اپ های مختلف تلفن و ابزارهای هوشمند است. فناوری هایی که در سال آینده مسیحی در بازارهای بین المللی مشاهده خواهند شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/gadget-overview/4153791.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *