دفاع نیکی هیلی از وتوی قطعنامه شورای امنیت علیه پایتخت نامیدن اورشلیم: این یک افتضاح است

در حالیکه ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیش نویس قطعنامه ای برای رد پایتختی اورشلیم در اسرائیل رای دادند، سفیر آمریکا با استفاده از حق وتو، این پیش نویس را رد کرد. نیکی هیلی پاسخ می دهد چرا آمریکا این قطعنامه را وتو کرد. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/un-haley-/4168771.html