تیراندازای به سوی مردم در شهر توسرکان همدان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4186565.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *