حمایت برخی احزاب کرد ایرانی از اعتراض گسترده در ایران

در ادامه واکنش سازمان ها و احزاب سیاسی از تظاهرات گسترده مردم در شهر های ایران احزاب کرد ایرانی نیز از مطالبات دموکراسی خواهی مردم ایران حمایت کردند. گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/hejri-on-iran-protests/4189111.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *