وزارت خارجه آمریکا: جامعه جهانی نگران وضعیت مردم در ایران است

هدر نائرت، سخنگوی وزارت خارجۀ آمريکا در جلسۀ مطبوعاتی امروز به مسائل متعددی از جمله بحران کنونی در ايران اشاره داشت.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/state-briefing/4189352.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *