دیدگاه تحلیلگران و کارشناسان درباره اعتراض‌های گسترده ایران

با دیدگاه افرادی چون ابوالحسن بنی صدر، سیامک شجاعی، رضا پیرزاده و …
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/special-program/4192267.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *