فیلم ارسالی شما: اعتراض پنجشنبه در شاهین شهر اصفهان

صدای آمریکا نمی تواند صحت این فیلم را مستقلا تایید کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4192817.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *