کنایه زیباکلام: واقعا دستمریزاد به عربستان که می‌تواند در کشور ما اعتراض راه بیاندازد

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *