دوشوکی: مگر رهبر ایران نمی‌گفت مردم ولی نعمت هستند؟ امروز ولی نعمتها شما را نمی‌خواهند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/abdulsatar-doshouki/4194119.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *