رسانه‌های غربی در نهمین روز اعتراضات ایران، چه می‌گویند

ادامه تظاهرات در ایران موضوع سه مقاله تحلیلی در رسانه های آمریکائی و اروپائی است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-in-us-and-eu-press/4194113.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *