هشدار به مادران باردار؛ هوای آلوده بروز ناهنجاری در جنین را موجب می‌شود

نتیجه یک تحقیق در آمریکا نشان می دهد که مواجهه مادران باردار با هوای آلوده و تنفس ذرات معلق بسیار ریز خطر بروز ناهنجاری در جنین را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4193853.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *