بچه لاک‌پشت‌هایی که به جای دریا، به سوی خشکی می‌روند

بچه لاک پشت هایی که در سواحل دریا سر از تخم در می آورند بنا به غریزه طبیعی به سوی آب حرکت
می کنند. وجود ساختمان های متعدد در ساحل دریا و نور این ساختمان ها می تواند بچه لاک پشت ها را سر در گم کرده و آنها به اشتباه به جای نزدیک شدن به اب به سوی خشکی حرکت کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/science-sea-turtle/4195282.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *