حکومت ایران اینترنت مردم را قطع کرد؛ حدود نیم میلیون شغل از دست رفت

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-internet/4198399.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *